Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb książęcy Sapieha - w jednym z pól widoczna POGOŃ Litewska
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA LITEWSKA  I  BIAŁORUSKA   

Wielkie   Księstwo   Litewskie   zamieszkiwały   przede   wszystkim   narody   słowiańskie   (przodkowie   dzisiejszych   Białorusinów   i Ukraińców),    zaś    plemiona    bałtyckie    (przodkowie    dzisiejszych    Litwinów)    zasiedlały    głównie    tereny    dzisiejszej    Litwy. Językiem   urzędowym   był   słowiański   język   ruski.   W   tym   języku   spisano   m.in.   Statuty   Wielkiego   Księstwa   Litewskiego   i prowadzono Metrykę Litewską.    Od   początku   XIV   w.   Wielkie   Księstwo   Litewskie   pod   władzą   Giedyminowiczów   i   Jagiellonów   jednoczyło   księstwa   ruskie   pod swoim    zwierzchnictwem    konkurując    z    Wielkim    Księstwem    Moskiewskim.    W    pewnym    momencie    granica    Wielkiego Księstwa Litewskiego zbliżyła się do Morza Czarnego na południu oraz na około 130 km od Moskwy na wschodzie. W   1385   r.   Korona   Polska   i   Wielkie   Księstwo   Litewskie   zawarły   unię   personalną   (unia   w   Krewie).   Państwa   były   połączone pod   panowaniem   jednego   władcy,   ale   zachowały   odrębność.   W   zasadzie   dopiero   w   1569   r.,   za   panowania   Zygmunta Augusta,   na   sejmie   w   Lublinie   doszło   do   zawarcia   unii   realnej.   Oba   państwa   utworzyły   Rzeczpospolitą   Obojga   Narodów. Herb Litwy wraz z polskim Orłem stanowiły wspólny Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.   W   dniu   2   października   1413   r.   Korona   Polska   i   Wielkie   Księstwo   Litewskie   zawarły   w   Horodle   kolejną   unię,   by   utrwalić związek   obu   państw.   Unia   horodelska   potwierdzała   wspólną   politykę   obu   państw,   wprowadziła   instytucję   odrębnego wielkiego   księcia   na   Litwie   wybieranego   przez   króla   Królestwa   Polskiego   za   radą   i   wiedzą   bojarów   litewskich   oraz   panów polskich,   wspólne   sejmy   i   zjazdy   polsko-litewskie,   urzędy   wojewodów   i   kasztelanów   na   Litwie,   a   litewską   szlachtę   katolicką zrównała   z   polskimi   rodami.   W   wyniku   unii   horodelskiej   do   polskich   rodów   herbowych   przyjęto   47   rodów   bojarskich.   Na Litwę   przeniesione   zostały   herby:   Abdank   •   Bogoria   •   Bychawa   •   Ciołek   •   Doliwa   •   Dołęga   •   Dryja   •   Działosza   •   Dębno   Gierałt   •   Godziemba   •   Gryf   •   Grzymała   •   Janina   •   Jastrzębiec   •   Jelita   •   Korczak   •   Kot   Morski   •   Leliwa   •   Lis   •   Łabędź   •   Łodzia   Nałęcz   •   Nowina   •   Odrowąż   •   Ogończyk   •   Oksza   •   Ossoria   •   Pierzchała   •   Pobóg   •   Pomian    •   Poraj   •   Półkozic   •   Rawicz   •   Rola   Sulima • Syrokomla • Szreniawa • Świnka • Topacz • Topór • Trzaska • Trąby • Wadwicz • Wąż • Zadora • Zaremba. W   ten   sposób   litewska,   białoruska   i   ukraińska   szlachta   Wielkiego   Księstwa   Litewskiego   weszła   w   orbitę   polskiego   systemu heraldycznego,   a   heraldyka   rodowa   litewsko-białoruska   i   ukraińska   rozwijały   się   w   ramach   tego   systemu,   przystosowując do    jego    wzorców    własne    wcześniejsze    tradycje    heraldyczne.    W    tym    okresie    herby    dość    szybko    zatracają    charakter rycerskich   znaków   rozpoznawczych.   Używane   są   przede   wszystkim   na   pieczęciach,   portretach,   nagrobkach   lub   fasadach domów   szlacheckich.   Większość   szlachty   Wielkiego   Księstwa   Litewskiego   przyjmuje   z   czasem   herby   polskie,   lecz   część używa nadal dawnych znaków pieczętnych, określanych jako "herby własne" tych rodów. Wizerunek    na    pieczęci    był    utożsamiany    z    herbem,    przekształcał    się    w    herb.    W    ten    sposób    powstały    herby    wielu miejscowych   rodów,   które   nie   przyjęły   herbów   polskich   i   zachowały   swe   dawne   znaki   pieczętne.   Umieszczane   na   tarczach herbowych   i   ozdabiane   według   europejskich   reguł   heraldycznych   stare   znaki   rodowe   świadczą   o   dawnym   pochodzeniu rodów    litewsko-białoruskich    i    podkreślają    pewną    odrębność    szlachty    Wielkiego    Księstwa    Litewskiego    we    wspólnej Rzeczypospolitej.    Z    czasem    również    te    herby    umieszczane    w    wydawanych    od    XVI    w.    polskich    herbarzach,    zostały zaadoptowane przez heraldykę polską.   
www.dziembowski.pl - Herb Chodkiewicz - połączenie polskich herbów szlacheckich KOŚCIESZA oraz GRYF www.dziembowski.pl - Herb RADWAN odmienny - odmiana Judycki 'herb własny'

Herb  SAPIEHA   

Herb książęcy Sapieha - w polu I czarnym Lilie Sapiehów, w polu II czerwonym polski herb Lis, w polu III niebieskim herb Ręka, w polu IV czerwonym Pogoń Litewska. 

więcej

Herb  RADWAN  odm.  

Odmiana polskiego herbu szlacheckiego RADWAN - odmiana Judycki 'herb własny'. 

więcej

Herb  CHODKIEWICZ  

Herb Chodkiewicz - połączenie polskich herbów szlacheckich KOŚCIESZA oraz GRYF. Z tego rodu m.in. Jan Karol Chodkiewicz (1560- 1621), hetman wielki litewski.

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

Herb  SAPIEHA   

Herb książęcy Sapieha - w polu I czarnym Lilie Sapiehów, w polu II czerwonym polski herb Lis, w polu III niebieskim herb Ręka, w polu IV czerwonym Pogoń Litewska. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb książęcy Sapieha - w jednym z pól widoczna POGOŃ Litewska
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA LITEWSKA 

I  BIAŁORUSKA   

Wielkie       Księstwo       Litewskie       zamieszkiwały       przede wszystkim    narody    słowiańskie    (przodkowie    dzisiejszych Białorusinów      i      Ukraińców),      zaś      plemiona      bałtyckie (przodkowie     dzisiejszych     Litwinów)     zasiedlały     głównie tereny      dzisiejszej      Litwy.      Językiem      urzędowym      był słowiański   język   ruski.   W   tym   języku   spisano   m.in.   Statuty Wielkiego    Księstwa    Litewskiego    i    prowadzono    Metrykę Litewską.    Od   początku   XIV   w.   Wielkie   Księstwo   Litewskie   pod   władzą Giedyminowiczów     i     Jagiellonów     jednoczyło     księstwa ruskie   pod   swoim   zwierzchnictwem   konkurując   z   Wielkim Księstwem   Moskiewskim.   W   pewnym   momencie   granica Wielkiego    Księstwa    Litewskiego    zbliżyła    się    do    Morza Czarnego   na   południu   oraz   na   około   130   km   od   Moskwy na wschodzie. W    1385    r.    Korona    Polska    i    Wielkie    Księstwo    Litewskie zawarły   unię   personalną   (unia   w   Krewie).   Państwa   były połączone      pod      panowaniem      jednego      władcy,      ale zachowały   odrębność.   W   zasadzie   dopiero   w   1569   r.,   za panowania    Zygmunta    Augusta,    na    sejmie    w    Lublinie doszło   do   zawarcia   unii   realnej.   Oba   państwa   utworzyły Rzeczpospolitą     Obojga     Narodów.     Herb     Litwy     wraz     z polskim   Orłem   stanowiły   wspólny   Herb   Rzeczypospolitej Obojga Narodów.   W   dniu   2   października   1413   r.   Korona   Polska   i   Wielkie Księstwo    Litewskie    zawarły    w    Horodle    kolejną    unię,    by utrwalić       związek       obu       państw.       Unia       horodelska potwierdzała   wspólną   politykę   obu   państw,   wprowadziła instytucję      odrębnego      wielkiego      księcia      na      Litwie wybieranego    przez    króla    Królestwa    Polskiego    za    radą    i wiedzą   bojarów   litewskich   oraz   panów   polskich,   wspólne sejmy    i    zjazdy    polsko-litewskie,    urzędy    wojewodów    i kasztelanów     na     Litwie,     a     litewską     szlachtę     katolicką zrównała   z   polskimi   rodami.   W   wyniku   unii   horodelskiej do     polskich     rodów     herbowych     przyjęto     47     rodów bojarskich.   Na   Litwę   przeniesione   zostały   herby:   Abdank   Bogoria   •   Bychawa   •   Ciołek   •   Doliwa   •   Dołęga   •   Dryja   Działosza   •   Dębno   •   Gierałt   •   Godziemba   •   Gryf   •   Grzymała •   Janina   •   Jastrzębiec   •   Jelita   •   Korczak   •   Kot   Morski   •   Leliwa •   Lis   •   Łabędź   •   Łodzia   •   Nałęcz   •   Nowina   •   Odrowąż   Ogończyk   •   Oksza   •   Ossoria   •   Pierzchała   •   Pobóg   •   Pomian   •   Poraj   •   Półkozic   •   Rawicz   •   Rola   •   Sulima   •   Syrokomla   Szreniawa   •   Świnka   •   Topacz   •   Topór   •   Trzaska   •   Trąby   Wadwicz • Wąż • Zadora • Zaremba. W    ten    sposób    litewska,    białoruska    i    ukraińska    szlachta Wielkiego   Księstwa   Litewskiego   weszła   w   orbitę   polskiego systemu    heraldycznego,    a    heraldyka    rodowa    litewsko- białoruska     i     ukraińska     rozwijały     się     w     ramach     tego systemu,     przystosowując     do     jego     wzorców     własne wcześniejsze   tradycje   heraldyczne.   W   tym   okresie   herby dość     szybko     zatracają     charakter     rycerskich     znaków rozpoznawczych.     Używane     są     przede     wszystkim     na pieczęciach,   portretach,   nagrobkach   lub   fasadach   domów szlacheckich.     Większość     szlachty     Wielkiego     Księstwa Litewskiego   przyjmuje   z   czasem   herby   polskie,   lecz   część używa   nadal   dawnych   znaków   pieczętnych,   określanych jako "herby własne" tych rodów. Wizerunek     na     pieczęci     był     utożsamiany     z     herbem, przekształcał   się   w   herb.   W   ten   sposób   powstały   herby wielu    miejscowych    rodów,    które    nie    przyjęły    herbów polskich     i     zachowały     swe     dawne     znaki     pieczętne. Umieszczane   na   tarczach   herbowych   i   ozdabiane   według europejskich    reguł    heraldycznych    stare    znaki    rodowe świadczą     o     dawnym     pochodzeniu     rodów     litewsko- białoruskich    i    podkreślają    pewną    odrębność    szlachty Wielkiego         Księstwa         Litewskiego         we         wspólnej Rzeczypospolitej.   Z   czasem   również   te   herby   umieszczane w    wydawanych    od    XVI    w.    polskich    herbarzach,    zostały zaadoptowane przez heraldykę polską.   

Herb  CHODKIEWICZ  

Herb Chodkiewicz - połączenie polskich herbów szlacheckich KOŚCIESZA oraz GRYF. Z tego rodu m.in. Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), hetman wielki litewski.

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Chodkiewicz - połączenie polskich herbów szlacheckich KOŚCIESZA oraz GRYF

Herb  RADWAN  odm.  

Odmiana polskiego herbu szlacheckiego RADWAN - odmiana Judycki 'herb własny'. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb RADWAN odmienny - odmiana Judycki 'herb własny'
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE