Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb RADWAN odmienny - książęca odmiana herbu RADWAN kniaziów tatarskich Kryczyńskich (Najman-Murza-Kryczyński)
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA  TATARSKA   

Tatarzy   polsko-litewscy   osiedlali   się   w   Wielkim   Księstwie   Litewskim   od   końca   XIV   w.,   a   od   XVII   w.   osiedlali   się   także   w Koronie,   głównie   na   Wołyniu,   Podolu   i   Suwalszczyźnie.   Najczęściej   byli   to   uchodźcy   polityczni   należący   do   starszyzny tatarskiej   Złotej   Ordy   i   Krymu.   Takim   zbiegiem   szukającym   schronienia   u   księcia   Witolda   był   m.in.   chan   Złotej   Ordy Tochtamysz,   który   uciekł   na   Litwę   przed   swoim   przeciwnikiem   w   1395   r.   W   1409   r.   na   Litwę   uciekli   z   wojskiem   synowie Tochtamysza   prowadzeni   przez   Dżalal   ad-Dina,   który   walczył   u   boku   Witolda   pod   Grunwaldem.   W   wojnie   z   Krzyżakami   w 1414   r.   brał   udział   tatarski   oddział   Betsub-ułana,   młodszego   syna   Tochtamysza.   W   XV   w.   emigracja   tatarska   przeżywała swoje   apogeum.   Tatarzy   osiedlani   byli   w   okolicach   Trok,   Wilna,   Kowna,   Lidy,   Krewy,   Nowogródka   i   Grodna.   Osadnictwo zwiększali   tatarscy   jeńcy   wojenni,   którzy   przez   kolejnych   władców   osadzani   byli   we   wsiach   tatarskich   na   Litwie.   Na przełomie XV i XVI wieku w wojsku polsko-litewskim pojawiły się pierwsze roty tatarskie. Przywileje   otrzymywane   przez   Tatarów   hospodarskich   pochodzących   z   arystokracji   tatarskiej   zapewniły   im   zachowanie autonomii    i    muzułmańskiej    religii.    Liczne    rody    (np.    Glińscy,    Szyryńscy,    Barancewicze)    otrzymywały    herby    i    nadania ziemskie   w   zamian   za   służbę   wojskową.   Wraz   ze   starszyzną   przybywali   na   Litwę   tzw.   Tatarzy-kozacy,   którzy   parali   się rolnictwem.   Obie   grupy   otrzymały   przywileje   od   Zygmunta   II   Augusta   w   latach   1561   i   1568,   Stefana   Batorego   w   1576   r., Zygmunta   III   Wazy   w   1609   r.   i   Władysława   IV   w   1634   r.   Kolejną   grupą   społeczną   byli   płacący   pogłówne   tzw.   Tatarzy miejscy,   osiedleni   na   przedmieściach   miast,   których   nie   obejmowały   królewskie   i   sejmowe   przywileje.   W   XVII   i   XVIII   w. szlachta tatarska w znacznym stopniu się spolonizowała, zaś Tatarzy w miastach ulegli wpływom białoruskim. W    chanatach    tatarskich,    wśród    plemion    tureckich    tworzących    Złotą    Ordę    istniał    własny    tradycyjny    system    znaków plemiennych   i   rodowych.   Na   pieczęciach,   piętnach   do   oznaczania   koni   i   bydła,   na   monetach   władców   stosowano   tamgi   - własne   symbole   będące   stałymi   dziedzicznymi   znakami   rozpoznawczo-własnościowymi.   Przypominają   one   czasem   stare polskie    przedheraldyczne    znaki    pieczętne    oraz    znaki    pierwszych    książąt    kijowskich    z    dynastii    Rurykowiczów    będące połączeniem   kresek   i   kółek.   Podobnie,   jak   polskie   legendy   heraldyczne   mówią   o   nadaniu   najstarszych   herbów   przez pierwszych   Piastów,   podania   ordyńskie   głoszą,   że   tamgi   zostały   nadane   plemionom   i   rodom   tatarskim   osobiście   przez Czyngis-chana.  Z   jednej   strony   heraldyka   tatarska   WKL   nie   była   bezpośrednio   związana   z   polskim   systemem   heraldycznym   utrwalonym po   unii   horodelskiej   także   na   Litwie,   Białorusi   i   Ukrainie,   ale   z   drugieg   strony   znaki   tatarskie   funkcjonowały   w   środowisku szlacheckim   obok   bardzo   podobnych   i   nie   zawsze   zheraldyzowanych   znaków   pieczętnych   szlachty   litewsko-ruskiej,   tak zwanych    "herbów    własnych".    Czasem    znak    heraldyczny    był    zmieniany    w    różnych    gałęziach    wielkiego    rodu,    będąc zarówno   znakiem   rodowym,   jak   i   osobistym   właściciela   pieczęci,   a   czasem   rodzina   zachowywała   dawny   znak   rodowy   w postaci    prawie    niezmiennej.    Część    arystokracji    litewsko-tatarskiej    przez    wiele    pokoleń    zachowała    znaki    rodowe nawiązujące do tamg ordyńskich, króre pod wpływem polskiego systemu heraldycznego zamieniły się w herby rodowe. Ziemianie   tatarscy,   jak   szlachta   litewska,   dość   wcześnie   przyjęli   pojęcie   herbu   rodowego   stanowiące   ważny   element kultury    szlacheckiej,    do    której    należeli.    Pojęcie    to    funkcjonuje    już    w    XVI    w.    w    środowisku    arystokracji    tatarskiej.    Z tradycyjnej   kultury   szlacheckiej   przedostało   się   do   świadomości   szlachty   tatarskiej   również   pojęcie   rodu   heraldychnego, w   którym   nawet   dalsi   krewni   uważani   byli   za   "stryjców",   "braci   herbowych".   Jeszcze   jedną   wspólną   cechą   heraldyki polskiej    i    ordyńskiej    jest    fakt,    że    nazwa    tamgi    u    narodów    tureckich    występuje    jako    ekwiwalent    fonetyczny    znaku heraldycznego - podobnie jak "zawołanie" - "proclamatio" czyli nazwa herbu w heraldyce polskiej.    
www.dziembowski.pl - Herb ASSANOWICZ ( ŁUK odmienny ) - tatarski herb szlachecki www.dziembowski.pl - Herb ARAŻ - tatarski herb szlachecki z XV wieku

Herb  RADWAN  odm. książęca   

Herb RADWAN odmienny - książęca odmiana herbu RADWAN z półksiężycem zamiast krzyża kawalerskiego używana przez kniaziów tatarskich Kryczyńskich (Najman-Murza- Kryczyński). 

więcej

Herb  ARAŻ  

Herb  ARAŻ - herb szlachecki, który w XV w. otrzymała w Wielkim Księstwie Litewskim tatarska rodzina Smolskich.

więcej

Herb  ASSANOWICZ  

Herb  ASSANOWICZ  ( Herb  ŁUK  odmienny ) - herb własny tatarskiej rodziny Assanowicz. 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Heraldyka i Genealogia - Drzewo genealogiczne z 1598 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

Herb  RADWAN  odm. książęca   

Herb RADWAN odmienny - książęca odmiana herbu RADWAN z półksiężycem zamiast krzyża kawalerskiego używana przez kniaziów tatarskich Kryczyńskich (Najman-Murza-Kryczyński). 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb RADWAN odmienny - książęca odmiana herbu RADWAN kniaziów tatarskich Kryczyńskich (Najman-Murza-Kryczyński)
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERALDYKA  TATARSKA   

Tatarzy   polsko-litewscy   osiedlali   się   w   Wielkim   Księstwie Litewskim   od   końca   XIV   w.,   a   od   XVII   w.   osiedlali   się   także w   Koronie,   głównie   na   Wołyniu,   Podolu   i   Suwalszczyźnie. Najczęściej     byli     to     uchodźcy     polityczni     należący     do starszyzny   tatarskiej   Złotej   Ordy   i   Krymu.   Takim   zbiegiem szukającym   schronienia   u   księcia   Witolda   był   m.in.   chan Złotej    Ordy    Tochtamysz,    który    uciekł    na    Litwę    przed swoim   przeciwnikiem   w   1395   r.   W   1409   r.   na   Litwę   uciekli z     wojskiem     synowie     Tochtamysza     prowadzeni     przez Dżalal     ad-Dina,     który     walczył     u     boku     Witolda     pod Grunwaldem.   W   wojnie   z   Krzyżakami   w   1414   r.   brał   udział tatarski        oddział        Betsub-ułana,        młodszego        syna Tochtamysza.    W    XV    w.    emigracja    tatarska    przeżywała swoje   apogeum.   Tatarzy   osiedlani   byli   w   okolicach   Trok, Wilna,     Kowna,     Lidy,     Krewy,     Nowogródka     i     Grodna. Osadnictwo     zwiększali     tatarscy     jeńcy     wojenni,     którzy przez     kolejnych     władców     osadzani     byli     we     wsiach tatarskich   na   Litwie.   Na   przełomie   XV   i   XVI   wieku   w   wojsku polsko-litewskim pojawiły się pierwsze roty tatarskie. Przywileje    otrzymywane    przez    Tatarów    hospodarskich pochodzących     z     arystokracji     tatarskiej     zapewniły     im zachowanie   autonomii   i   muzułmańskiej   religii.   Liczne   rody (np.   Glińscy,   Szyryńscy,   Barancewicze)   otrzymywały   herby i   nadania   ziemskie   w   zamian   za   służbę   wojskową.   Wraz   ze starszyzną   przybywali   na   Litwę   tzw.   Tatarzy-kozacy,   którzy parali   się   rolnictwem.   Obie   grupy   otrzymały   przywileje   od Zygmunta    II    Augusta    w    latach    1561    i    1568,    Stefana Batorego    w    1576    r.,    Zygmunta    III    Wazy    w    1609    r.    i Władysława    IV    w    1634    r.    Kolejną    grupą    społeczną    byli płacący     pogłówne     tzw.     Tatarzy     miejscy,     osiedleni     na przedmieściach   miast,   których   nie   obejmowały   królewskie i   sejmowe   przywileje.   W   XVII   i   XVIII   w.   szlachta   tatarska   w znacznym     stopniu     się     spolonizowała,     zaś     Tatarzy     w miastach ulegli wpływom białoruskim. W      chanatach      tatarskich,      wśród      plemion      tureckich tworzących   Złotą   Ordę   istniał   własny   tradycyjny   system znaków      plemiennych      i      rodowych.      Na      pieczęciach, piętnach     do     oznaczania     koni     i     bydła,     na     monetach władców    stosowano    tamgi    -    własne    symbole    będące stałymi          dziedzicznymi          znakami          rozpoznawczo- własnościowymi.   Przypominają   one   czasem   stare   polskie przedheraldyczne   znaki   pieczętne   oraz   znaki   pierwszych książąt     kijowskich     z     dynastii     Rurykowiczów     będące połączeniem   kresek   i   kółek.   Podobnie,   jak   polskie   legendy heraldyczne   mówią   o   nadaniu   najstarszych   herbów   przez pierwszych   Piastów,   podania   ordyńskie   głoszą,   że   tamgi zostały   nadane   plemionom   i   rodom   tatarskim   osobiście przez Czyngis-chana.  Z     jednej     strony     heraldyka     tatarska     WKL     nie     była bezpośrednio         związana         z         polskim         systemem heraldycznym   utrwalonym   po   unii   horodelskiej   także   na Litwie,    Białorusi    i    Ukrainie,    ale    z    drugieg    strony    znaki tatarskie   funkcjonowały   w   środowisku   szlacheckim   obok bardzo     podobnych     i     nie     zawsze     zheraldyzowanych znaków   pieczętnych   szlachty   litewsko-ruskiej,   tak   zwanych "herbów      własnych".      Czasem      znak      heraldyczny      był zmieniany    w    różnych    gałęziach    wielkiego    rodu,    będąc zarówno   znakiem   rodowym,   jak   i   osobistym   właściciela pieczęci,    a    czasem    rodzina    zachowywała    dawny    znak rodowy   w   postaci   prawie   niezmiennej.   Część   arystokracji litewsko-tatarskiej    przez    wiele    pokoleń    zachowała    znaki rodowe    nawiązujące    do    tamg    ordyńskich,    króre    pod wpływem   polskiego   systemu   heraldycznego   zamieniły   się w herby rodowe. Ziemianie   tatarscy,   jak   szlachta   litewska,   dość   wcześnie przyjęli     pojęcie     herbu     rodowego     stanowiące     ważny element   kultury   szlacheckiej,   do   której   należeli.   Pojęcie   to funkcjonuje     już     w     XVI     w.     w     środowisku     arystokracji tatarskiej.   Z   tradycyjnej   kultury   szlacheckiej   przedostało się    do    świadomości    szlachty    tatarskiej    również    pojęcie rodu     heraldychnego,     w     którym     nawet     dalsi     krewni uważani    byli    za    "stryjców",    "braci    herbowych".    Jeszcze jedną   wspólną   cechą   heraldyki   polskiej   i   ordyńskiej   jest fakt,   że   nazwa   tamgi   u   narodów   tureckich   występuje   jako ekwiwalent   fonetyczny   znaku   heraldycznego   -   podobnie jak    "zawołanie"    -    "proclamatio"    czyli    nazwa    herbu    w heraldyce polskiej.    

Herb  ASSANOWICZ  

Herb  ASSANOWICZ  ( Herb  ŁUK  odmienny ) - herb własny tatarskiej rodziny Assanowicz. 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb ASSANOWICZ ( ŁUK odmienny ) - tatarski herb szlachecki

Herb  ARAŻ  

Herb  ARAŻ - herb szlachecki, który w XV w. otrzymała w Wielkim Księstwie Litewskim tatarska rodzina Smolskich.

więcej

www.dziembowski.pl - Herb ARAŻ - tatarski herb szlachecki z XV wieku
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE