Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Saka
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN   

Pomian   jest   polskim   herbem   szlacheckim   występującym   początkowo   w   średniowieczu   głównie   w   ziemi   poznańskiej   i   w ziemi   sandomierskiej.   Godło   herbu   Pomian   przedstawia   w   polu   złotym   (żółtym)   żubrzą   głowę   czarną   mieczem   pomiędzy rogami   z   góry   na   dół   od   prawego   rogu   w   skos   przebitą.   Klejnot   stanowi   ramię   zbrojne   z   gołym   mieczem.   Herb   posiadał zawołanie Pomian oraz Nowiny. Zachowały    się    dwie    pieczęcie    przedstawiające    znak    własnościowo-rozpoznawczy    Pomianów    używany    jeszcze    przed przyjęciem   przez   nich   herbu.   Przedstawiał   on   dwa   podwójne   krzyże   połączone   skośną   drogą.   Znak   ten   funkcjonował nawet przez jakiś czas równolegle z herbem Pomian. Dokument   z   1306   roku   został   opatrzony   pieczęciami   dwóch   krewnych:   kasztelana   kruszwickiego   Chebdy   i   kasztelana michałowskiego   Imisława.   Pieczęć   pierwszego   zawierała   już   herb   Pomian,   a   pieczęć   drugiego   przedheraldyczny   znak kreskowy   Pomianów.   Trzeci   krewny,   Bronisz   ze   Służewa,   wystawił   między   1301   a   1308   dokument   sygnowany   także pieczęcią z wizerunkiem przedheraldycznego znaku kreskowego Pomianów.   Wszystkie   zapiski   XV-wieczne   używają   nazwy   Pomian,   bądź   Pomianowie.   Wprawdzie   Pomianowie   nie   wystawili   własnej chorągwi   w   bitwie   pod   Grunwaldem   (1410),   ale   chorągwią   Wojciecha   Jastrzębca   dowodził   rycerz   Jarand   z   Grabia   herbu Pomian. Aktem     unii     horodelskiej     (1413)     herb     Pomian     został     przeniesiony     na     ziemie     Wielkiego     Księstwa     Litewskiego zamieszkiwane   przez   szlachtę   litewską,   białoruską,   ukraińską   i   tatarską.   Ród   Pomianów   reprezentował   biskup   włocławski Jan Pella, zaś adoptowany został bojar litewski Sak (z pieczęci znamy jego chrześcijańskie imię Stanisław). Najstarsze   zachowane   pieczęci   zawierające   herb   Pomian   należały   do   kasztelana   kruszwickiego   Chebdy   (1306),   kasztelana kowalskiego    Mikołaja    (1430),    Andrzeja    (Andruszki)    Sakowicza    (zachowana    na    akcie    rozejmu    w    Czartorysku    z    1431), ziemianina   litewskiego   Piotra   Sakowicza   (1432),   Saka   (Sakowicza)   z   aktu   unii   grodzieńskiej   (1432),   wojewody   wileńskiego Dowgierda    (1433),    Mikołaja    z    Niewiesza    (1433),    Andruszki    Sakowicza    przy    akcie    unii    trockiej    (1434),    wojewody inowrocławskiego   Jaranda   z   Brudzewa   (1435),   kasztelana   spicymirskiego   Jana   z   Grabi   (1442),   Jaranda   z   Brudzewa   (1466), marszałka królewskiego Bohdana Andruszkowicza Sakowicza (1474), Mikołaja z Brudzewa (1479).  Najstarsza zachowana wzmianka w dokumentach sądowych pochodzi z 1402 : „...de Poman duobus”. Od   początku   swego   istnienia,   kształt   godła   i   barwy   herbu   pozostawały   ustalone,   zmieniały   się   jedynie   drobne   szczegóły. Herb   przedstawiał   w   polu   złotym   głowę   żubrzą   czarną,   z   rogami   złotymi   i   takimż   kolcem   w   nozdrzach,   między   rogami miecz srebrny o głowicy złotej w lewy skos.
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Bukaty www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Rydger pochodząca z nobilitacji

HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana  Saka 

więcej

HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana Rydger 

więcej

 HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana  Bukaty 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana  Saka 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Saka
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

HERB  POMIAN   

Pomian   jest   polskim   herbem   szlacheckim   występującym początkowo   w   średniowieczu   głównie   w   ziemi   poznańskiej i      w      ziemi      sandomierskiej.      Godło      herbu      Pomian przedstawia   w   polu   złotym   (żółtym)   żubrzą   głowę   czarną mieczem    pomiędzy    rogami    z    góry    na    dół    od    prawego rogu    w    skos    przebitą.    Klejnot    stanowi    ramię    zbrojne    z gołym    mieczem.    Herb    posiadał    zawołanie    Pomian    oraz Nowiny. Zachowały     się     dwie     pieczęcie     przedstawiające     znak własnościowo-rozpoznawczy   Pomianów   używany   jeszcze przed   przyjęciem   przez   nich   herbu.   Przedstawiał   on   dwa podwójne    krzyże    połączone    skośną    drogą.    Znak    ten funkcjonował   nawet   przez   jakiś   czas   równolegle   z   herbem Pomian. Dokument    z    1306    roku    został    opatrzony    pieczęciami dwóch     krewnych:     kasztelana     kruszwickiego     Chebdy     i kasztelana   michałowskiego   Imisława.   Pieczęć   pierwszego zawierała      już      herb      Pomian,      a      pieczęć      drugiego przedheraldyczny      znak      kreskowy      Pomianów.      Trzeci krewny,   Bronisz   ze   Służewa,   wystawił   między   1301   a   1308 dokument    sygnowany    także    pieczęcią    z    wizerunkiem przedheraldycznego znaku kreskowego Pomianów.   Wszystkie    zapiski    XV-wieczne    używają    nazwy    Pomian, bądź   Pomianowie.   Wprawdzie   Pomianowie   nie   wystawili własnej   chorągwi   w   bitwie   pod   Grunwaldem   (1410),   ale chorągwią   Wojciecha   Jastrzębca   dowodził   rycerz   Jarand   z Grabia herbu Pomian. Aktem     unii     horodelskiej     (1413)     herb     Pomian     został przeniesiony    na    ziemie    Wielkiego    Księstwa    Litewskiego zamieszkiwane      przez      szlachtę      litewską,      białoruską, ukraińską   i   tatarską.   Ród   Pomianów   reprezentował   biskup włocławski   Jan   Pella,   zaś   adoptowany   został   bojar   litewski Sak (z pieczęci znamy jego chrześcijańskie imię Stanisław). Najstarsze   zachowane   pieczęci   zawierające   herb   Pomian należały    do    kasztelana    kruszwickiego    Chebdy    (1306), kasztelana       kowalskiego       Mikołaja       (1430),       Andrzeja (Andruszki)    Sakowicza    (zachowana    na    akcie    rozejmu    w Czartorysku     z     1431),     ziemianina     litewskiego     Piotra Sakowicza      (1432),      Saka      (Sakowicza)      z      aktu      unii grodzieńskiej    (1432),    wojewody    wileńskiego    Dowgierda (1433),   Mikołaja   z   Niewiesza   (1433),   Andruszki   Sakowicza przy         akcie         unii         trockiej         (1434),         wojewody inowrocławskiego   Jaranda   z   Brudzewa   (1435),   kasztelana spicymirskiego   Jana   z   Grabi   (1442),   Jaranda   z   Brudzewa (1466),   marszałka   królewskiego   Bohdana   Andruszkowicza Sakowicza (1474), Mikołaja z Brudzewa (1479).  Najstarsza      zachowana      wzmianka      w      dokumentach sądowych pochodzi z 1402 : „...de Poman duobus”. Od   początku   swego   istnienia,   kształt   godła   i   barwy   herbu pozostawały     ustalone,     zmieniały     się     jedynie     drobne szczegóły.   Herb   przedstawiał   w   polu   złotym   głowę   żubrzą czarną,   z   rogami   złotymi   i   takimż   kolcem   w   nozdrzach, między rogami miecz srebrny o głowicy złotej w lewy skos.

 HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana  Bukaty 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Bukaty

HERB  POMIAN  odm.  

Herb Pomian  -  odmiana Rydger 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Rydger pochodząca z nobilitacji
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE